Pressmeddelanden

Kvartalsredogörelse juli - september 2016, Q1
  • Nettoomsättningen uppgick till 11 628 Tkr
  • Periodens resultat uppgick till 7 158 Tkr
  • Totala tillgångarna uppgick till 729 374 Tkr
  • Likvida medel uppgick till 24 302 Tkr
  • Resultat per aktie uppgick till 3,22 kr

Inga jämförelsesiffror redovisas eftersom koncernen inte fanns under juli - september 2015. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och kommer således inte särredovisas.

VD har ordet
Koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd.

Aktiedata
Moderbolaget har per utgången av kvartalet oförändrat 2 220 000 stamaktier.

Rapport kalender

  • Halvårsrapport 2017-02-28

Revisorns granskning
Redogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 29 november 2016 

Bosjö Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jacob Anderlund, VD Bosjö Fastigheter AB (publ), +46 8 402 53 84,
jacob.anderlund@paretosec.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2016.

www.bosjofastigheter.se

2016-08-29

Styrelsen föreslår en utdelning om 9,5 kr per aktie överensstämmande med det som tidigare presenterats i dokumentet "Company Description" som publicerades 23 maj 2016 på Bosjö Fastigheter AB (publ)s hemsida inför börsnotering.

2016-05-26

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 juni 2016 klockan 10.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2016-05-23

Bosjö Fastigheter AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget och första handelsdag kommer att vara 25 maj 2016.

2016-05-02

Bosjö Fastigheter AB (publ), ett av Pareto Securities nybildat bolag, har förvärvat Ellos huvudkontor och centrallager utanför Borås från ett konsortium bildat av NRP Finans AS och förvaltat av Wilfast Förvaltning AB.

1
2
3