Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 juni 2016 i Bosjö Fastigheter

Vid extra bolagsstämma den 16 juni 2016 i Bosjö Fastigheter AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att välja en styrelsen bestående av Ragnar Boman, Karin Orback Pettersson, Juhani Nyman och Åsa Ohlström. Ragnar Boman ska vara styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 130 000 kr varav 40 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 30 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.

16 juni 2016

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Jacob Anderlund, VD
Bosjö Fastigheter AB (publ)
+ 46 8 402 53 84
[email protected]

För mer information om Bosjö Fastigheter AB (publ), vänligen se; www.bosjofastigheter.se/.

Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB som är enda hyresgästen har tecknat två hyresavtal, ett för kontorsdelen och ett för lagerdelen, vilka löper till och med 2032-10-31 respektive 2030-10-31. Bosjö Fastigheters främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheten.

2022-04-12
Regulatorisk

Spotlight Stock Market har godkänt Bosjö Fastigheter AB:s ansökan om avnotering av Bolagets ordinarie aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 13 maj 2022.

2022-04-08
Regulatorisk

Årsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") ägde rum i Stockholm den 8 april 2022. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2022-03-11

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 april 2022 kl. 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2022-02-23

Bosjö Fastigheter AB (publ) har den 23 juni 2021 sålt dotterbolaget Bosjö Vindtyget 1 AB och fastigheten Borås Vindtyget 1. Bosjö Fastigheter AB äger därmed inga fastigheter och är inte längre moderbolag i den tidigare koncernen.

2021-11-24
Regulatorisk
1
2
...
7
>>