Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 8 april 2022 i Bosjö Fastigheter AB (publ)

Årsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") ägde rum i Stockholm den 8 april 2022. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande beslut om (a) fondemission utan utgivande av nya aktier, (b) uppdelning av aktier (aktiesplit), och (c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande, innefattande ökning av aktiekapitalet genom fondemission, uppdelning av aktier (aktiesplit) och minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna ("Inlösenförfarandet"). Inlösenförfarandet innebär att varje befintlig aktie delas upp i två (2) aktier varvid de 2 220 000 aktier som tillkommer i aktiespliten kommer att lösas in mot en kontant ersättning om 65 kronor per aktie, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 144 300 000 kr. Avstämningsdagen för uppdelning av aktie beräknas bli den 27 april 2022. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att delta i Inlösenförfarandet är således beräknad till den 25 april 2022. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske den 20 maj 2022. På Bolagets hemsida kommer ytterligare information om Inlösenförfarandet att publiceras.

Beslut om likvidation

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att Bolaget ska gå i frivillig likvidation i enlighet med 25 kap. 3 § aktiebolagslagen. Skälet för likvidation är att Bolaget inte längre bedriver någon verksamhet och därför bör avvecklas. Samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag Bosjö Vindtyget 1 AB avyttrades den 23 juni 2021 och sedan dess har Bolaget inte bedrivit någon verksamhet.

Likvidationen kommer att inledas efter att Inlösenförfarandet som beskrivs ovan har genomförts.

Med anledning av årsstämmans beslut kommer styrelsen i Bolaget att lämna in ansökan om avnotering av Bolagets aktier från Spotlight Stock Market.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Vidare lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och av revisorer

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Elin Lydahl, Urban Ehrenborg, Juhani Nyman och Åsa Ohlström.

Årsstämman beslutade att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 60 000 kr till styrelseordföranden och med 40 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 402 51 05
[email protected]

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 87
[email protected]

2022-08-17

Extra bolagsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) ägde rum den 17 augusti 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

2022-07-07

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 augusti 2022. Stämman kommer att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 17 augusti 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2022-04-12
Regulatorisk

Spotlight Stock Market har godkänt Bosjö Fastigheter AB:s ansökan om avnotering av Bolagets ordinarie aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 13 maj 2022.

2022-04-08
Regulatorisk

Årsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") ägde rum i Stockholm den 8 april 2022. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2022-03-11

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 april 2022 kl. 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2022-02-23

Bosjö Fastigheter AB (publ) har den 23 juni 2021 sålt dotterbolaget Bosjö Vindtyget 1 AB och fastigheten Borås Vindtyget 1. Bosjö Fastigheter AB äger därmed inga fastigheter och är inte längre moderbolag i den tidigare koncernen.

1
2
...
7
>>