Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 4 oktober i Bosjö Fastigheter

Vid årsstämma den 4 oktober 2016 i Bosjö Fastigheter AB (publ) fattades följande beslut:

  •  Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2015/2016 intagna resultat- och balansräkningarna.
  •  Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:
  •  Av tillgängliga vinstmedel om 209 769 097 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 9,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 21 090 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Vid första och andra utbetalningstillfället utbetalas 2,38 kronor per aktie och vid tredje och fjärde utbetalningstillfället utbetalas 2,37 kronor per aktie. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 6 oktober 2016, 27 december 2016, 31 mars 2017 respektive 30 juni 2017.
  •  Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2015/2016.
  •  Det beslutades att omvälja styrelsen bestående av Ragnar Boman, Kia Orback Pettersson, Jussi Nyman och Åsa Ohlström och att Ragnar Boman ska vara styrelsens ordförande.
  •  Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
  •  Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.

2016-10-04

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Jacob Anderlund, VD
Bosjö Fastigheter AB (publ)
+46 8 402 53 84
[email protected]

Bosjö Fastigheter AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB är ensam hyresgäst och har tecknat två hyresavtal, ett avseende kontorsytan och ett för lagerytan. Bosjö Fastigheters syfte är att äga och förvalta fastigheten. Bolagets administration hanteras av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Aktietorget sedan den 25 maj 2016.

Bosjö Fastigheter AB (publ)

c/o Pareto Business Management AB

Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

2023-04-14

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2022-08-17

Extra bolagsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) ägde rum den 17 augusti 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

2022-07-07

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 augusti 2022. Stämman kommer att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 17 augusti 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2022-04-12
Regulatorisk

Spotlight Stock Market har godkänt Bosjö Fastigheter AB:s ansökan om avnotering av Bolagets ordinarie aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 13 maj 2022.

2022-04-08
Regulatorisk

Årsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") ägde rum i Stockholm den 8 april 2022. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

1
2
...
7
>>