Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 4 oktober i Bosjö Fastigheter

Vid årsstämma den 4 oktober 2016 i Bosjö Fastigheter AB (publ) fattades följande beslut:

  •  Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2015/2016 intagna resultat- och balansräkningarna.
  •  Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:
  •  Av tillgängliga vinstmedel om 209 769 097 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 9,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 21 090 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Vid första och andra utbetalningstillfället utbetalas 2,38 kronor per aktie och vid tredje och fjärde utbetalningstillfället utbetalas 2,37 kronor per aktie. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 6 oktober 2016, 27 december 2016, 31 mars 2017 respektive 30 juni 2017.
  •  Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2015/2016.
  •  Det beslutades att omvälja styrelsen bestående av Ragnar Boman, Kia Orback Pettersson, Jussi Nyman och Åsa Ohlström och att Ragnar Boman ska vara styrelsens ordförande.
  •  Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
  •  Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.

2016-10-04

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Jacob Anderlund, VD
Bosjö Fastigheter AB (publ)
+46 8 402 53 84
Jacob.anderlund@paretosec.com

Bosjö Fastigheter AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB är ensam hyresgäst och har tecknat två hyresavtal, ett avseende kontorsytan och ett för lagerytan. Bosjö Fastigheters syfte är att äga och förvalta fastigheten. Bolagets administration hanteras av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Aktietorget sedan den 25 maj 2016.

Bosjö Fastigheter AB (publ)

c/o Pareto Business Management AB

Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

2016-05-26

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 juni 2016 klockan 10.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2016-05-23

Bosjö Fastigheter AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget och första handelsdag kommer att vara 25 maj 2016.

2016-05-02

Bosjö Fastigheter AB (publ), ett av Pareto Securities nybildat bolag, har förvärvat Ellos huvudkontor och centrallager utanför Borås från ett konsortium bildat av NRP Finans AS och förvaltat av Wilfast Förvaltning AB.

1
2
3