Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 16 maj 2023 i Bosjö Fastigheter AB
  • Stämman beslutade att fastställa årsredovisning och slutredovisning samt slutlig skifteslikvid vid årsstämman den 16 maj 2023.
  • Stämman beslutade att 10 367 400 kr, motsvarande 4,67 kronor per aktie, skall skiftas ut till aktieägarna.
  • Den dag (avstämningsdagen) som aktieägare måste vara införd i aktieboken för rätt att erhålla skifteslikvid enligt ovan kommer att vara den 19 maj 2023.
  • Utbetalning av skiftesbeloppet kommer att administreras via Euroclear Sweden AB, och sådan utbetalning beräknas ske den 24 maj 2023.
  • Aktierna i bolaget kommer att dras in via Euroclear Sweden AB så snart likvidationens avslut har registrerats hos Bolagsverket, och tidigast i samband med att utbetalning sker.

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Sten Gejrot, likvidator
Telefon: +46 70 547 53 82
[email protected] 

2023-04-14

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2022-08-17

Extra bolagsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) ägde rum den 17 augusti 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

2022-07-07

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 augusti 2022. Stämman kommer att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 17 augusti 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2022-04-12
Regulatorisk

Spotlight Stock Market har godkänt Bosjö Fastigheter AB:s ansökan om avnotering av Bolagets ordinarie aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 13 maj 2022.

2022-04-08
Regulatorisk

Årsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") ägde rum i Stockholm den 8 april 2022. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

1
2
...
7
>>