Pressmeddelanden

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BOSJÖ FASTIGHETER AB (PUBL) I LIKVIDATION

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 augusti 2022. Stämman kommer att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 17 augusti 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 augusti 2022, och
- dels senast tisdagen den 16 augusti 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen Bosjö Fastigheter AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till adressen [email protected]. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.bosjofastigheter.se, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 16 augusti 2022. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 11 augusti 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.bosjofastigheter.se.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av avgångsredovisning enligt 25 kap. 33 § aktiebolagslagen
7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och verkställande direktören
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Som ordförande vid stämman föreslås likvidatorn Sten Gejrot, eller den likvidatorn utser vid dennes förhinder.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 3 - Val av en eller två justeringsmän
Som justeringsman föreslås Ulf Attebrant, eller vid dennes förhinder den som likvidatorn utser. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 - Framläggande av avgångsredovisning enligt 25 kap. 33 § aktiebolagslagen (ej beslutspunkt)
Den tidigare styrelsen har enligt 25 kap. 33 § aktiebolagslagen avgivit en s.k. avgångsredovisning för perioden 1 januari 2022 till och med den 25 maj 2022 (likvidator utsågs den 25 maj 2022). Avgångsredovisningen har granskats av bolagets revisorer, som har avgivit revisionsberättelse. Avgångsredovisningen tillhandahålls inför och läggs fram vid stämman i enlighet med vad som anges under "Tillhandahållande av handlingar" nedan.

Punkt 7 - Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och verkställande direktören
Det föreslås att den avgående styrelsen och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2022 till och med den 25 maj 2022. Bolagets revisor har i sin revisionsberättelse över avgångsredovisningen tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas. Likvidatorn har i sin hittillsvarande handläggning av likvidationen inte funnit några skäl till varför aktieägarna inte ska bevilja ansvarsfrihet.

Begäran om upplysningar
Likvidatorn ska, om någon aktieägare begär det och likvidatorn anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Bosjö Fastigheter AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till adressen [email protected]. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.bosjofastigheter.se och på Bolagets kontor med adress Studentgatan 6, 211 38 Malmö senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens avgångsredovisning jämte revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Studentgatan 6, 211 38 Malmö samt på Bolagets webbplats, www.bosjofastigheter.se, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
__________________
Malmö i juli 2022
Bosjö Fastigheter AB (publ)
Likvidatorn

2023-04-14

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2022-08-17

Extra bolagsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) ägde rum den 17 augusti 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

2022-07-07

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 augusti 2022. Stämman kommer att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 17 augusti 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2022-04-12
Regulatorisk

Spotlight Stock Market har godkänt Bosjö Fastigheter AB:s ansökan om avnotering av Bolagets ordinarie aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 13 maj 2022.

2022-04-08
Regulatorisk

Årsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") ägde rum i Stockholm den 8 april 2022. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

1
2
...
7
>>