Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 9 september 2021 kl. 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset) kommer antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att begränsas, ingen mat eller dryck kommer att serveras och planerade anföranden kommer att begränsas i tid. Aktieägare med förkylnings- eller influensaliknande symptom, även milda sådana, ombeds delta via ombud. Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta via ombud istället för personligen.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 september 2021, och
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 3 september 2021.

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till Bosjö Fastigheter AB (publ), att: Ulf Attebrant, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), postadress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 3 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.bosjofastigheter.se

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande beslut om (a) fondemission utan utgivande av nya aktier, (b) uppdelning av aktier (aktiesplit), och (c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Sten Gejrot väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6 - Beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande beslut om (a) fondemission utan utgivande av nya aktier, (b) uppdelning av aktier (aktiesplit), och (c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag Bosjö Vindtyget 1 AB avyttrades den 23 juni 2021 ("Transaktionen"). Med anledning av att Bolagets enda tillgång därmed har avyttrats anser styrelsen att det ligger i aktieägarnas bästa intresse att största möjliga andel av Bolagets kapital skiftas ut till aktieägarna och att Bolaget därefter på sikt avvecklas genom en frivillig likvidation och avnoteras från Spotlight Stock Market. Styrelsen bedömer att den metod för att skifta ut Bolagets kapital under 2021 som är mest fördelaktig för aktieägarna är ett s.k. automatiskt inlösenförfarande. Genom inlösenförfarandet kan största möjliga andel av den kontanta försäljningslikviden som är tillgänglig för Bolaget efter fullföljandet av Transaktionen skiftas ut till aktieägarna i Bolaget kort efter bolagsstämman.

Styrelsen har framöver, preliminärt under början av 2022, för avsikt att föreslå att en bolagsstämma i Bolaget beslutar att ytterligare inlösenförfaranden ska genomföras, genom vilka största möjliga andel av resterande kapital i Bolaget skiftas ut till aktieägarna innan Bolaget avvecklas genom en frivillig likvidation och avnoteras från Spotlight Stock Market.

Det automatiska inlösenförfarandet genomförs genom beslut enligt punkterna 6(a)-(c) nedan, varför styrelsen föreslår att samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra och fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med de förslag till beslut som styrelsen lägger fram enligt punkterna 6(a)-(c) nedan.

Förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 6 (a))

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att öka Bolagets aktiekapital med 2 220 000 kr genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) (punkt 6 (b))

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av Bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie i Bolaget delas upp i två nya aktier. Styrelsen föreslår också att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie. De 2 220 000 nya aktier som sålunda tillkommer genom uppdelningen ska benämnas "Inlösenaktier" och lösas in på sätt som framgår under punkten c) nedan. Vid tidpunkten för kallelsen beräknas avstämningsdagen för uppdelning av aktie bli den 30 september 2021. Baserat på sålunda beräknad avstämningsdag för uppdelning av aktie kommer sista dagen för handel med Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Inlösenaktier att infalla den 28 september 2021 och första dagen för handel med Bolagets aktie exklusive rätt till Inlösenaktier att infalla den 29 september 2021.

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier (punkt 6 (c))

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas med 2 220 000 kr genom indragning av 2 220 000 aktier för återbetalning till aktieägarna. De aktier som sålunda dras in ska utgöras av Inlösenaktier. För varje indragen aktie ska aktieägarna erhålla ett belopp om 90 kr, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 199 800 000 kr. Inlösenbeloppet överskrider aktiens kvotvärde (1 kr) med 89 kr. Styrelsen föreslår att handel i Inlösenaktierna ska inledas den 4 oktober 2021, baserat på avstämningsdag för uppdelning av aktien fastställd av styrelsen i enlighet med förslagspunkt 6 (a) ovan, och att handel i Inlösenaktierna ska ske till och med den 18 oktober 2021. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för indragning av Inlösenaktier ska vara den 20 oktober 2021. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden AB den 25 oktober 2021. Inlösen sker således automatiskt och kräver ingen åtgärd från aktieägarna. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt 6 (c) att uppgå till 2 220 000 kr.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2020 uppgick Bolagets egna kapital till 221 842 000 kr, varav fritt eget kapital uppgick till 219 622 206 kr. På årsstämman 2021 beslutades att 17 760 000 ska utbetalas till aktieägarna vid fyra tidpunkter under 2021. Efter att dessa utbetalningar har verkställts kvarstår 201 862 206 kr av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta sådana smärre justeringar av besluten i denna punkt 6 som kan komma att erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress c/o Pareto Securities AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm samt på Bolagets webbplats www.bosjofastigheter.se, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i augusti 2021
Bosjö Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, 
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05 
[email protected] 

Ulf Attebrant, verkställande direktör, 
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 87
[email protected] 

2019-08-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 oktober 2019 klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm.

2019-08-29
Regulatorisk

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 2,38 kr per aktie per
kvartal.

Fjärde kvartalet 2019-04-01 - 2019-06-30

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 216 (11 958) tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 11 693 (11 460) tkr.
 • Resultat före skatt 47 428 (49 894) tkr.
 • Resultat per aktie 14,7 (15,1) kr.
2019-05-23
Regulatorisk

Perioden, juli 2018 - mars 2019

- Intäkterna uppgick till 36 111 tkr (35 480)
- Driftnettot uppgick till 34 616 tkr (34 063) resulterande i en överskottsgrad på 95,9 % (96,0)
- Förvaltningsresultatet uppgick till 24 503 tkr (21 664)
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 794 000 tkr (751 000)
- Resultat efter skatt uppgick till 23 684 tkr (19 571) motsvarande 10,7 kr per aktie (8,8)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22 632 tkr (32 136)
- Räntetäckningsgraden uppgick till 4,0 ggr (2,9) och belåningsgraden till 62,6 % (67,9)
- EPRA NAV per aktie uppgick till 138,9 kr (117,3)

2019-02-26
Regulatorisk

Halvårsrapport 2018-07-01 - 2018-12-31

Bosjö Fastigheter AB (publ), organisationsnummer: 559042-6259

VD har ordet

Koncernens verksamhet fortsätter med oförändrad inriktning och resultatutveckling. Bolagets fastighet är fullt uthyrd med lång återstående avtalstid med Ellos AB som enda hyresgäst. 

Bolaget refinansierade den 3 juli 2018 ett juniorlån om 74 miljoner. Bolaget har gjort en engångsamortering om 7 miljoner samt träffat överenskommelse med Swedbank om att utöka bolagets kreditfacilitet med 67 miljoner kronor. Refinansieringen har genomförts för att bolaget har erhållit mer fördelaktiga räntevillkor vilka beräknas medföra en minskad räntekostnad om cirka 3,6 miljoner kronor per år. Efter genomförd refinansiering ökar bolagets amortering med cirka 3,2 miljoner kronor. För bolaget och fastigheten planeras inga väsentliga förändringar.

2018-10-04

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm bland annat fastställt räkenskaperna, valt styrelse i bolaget, beslutat om utdelning och ändring av bolagsordning.

2018-09-06

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 oktober 2018 klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, 9 tr.

<<
1
...
3
4
5
6
7
>>