Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 juni 2016 klockan 10.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i stämman ska
Dels vara införd i aktieboken den 10 juni 2016
Dels senast den 10 juni 2016 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Bosjö Fastigheter AB (publ), Att: Jacob Anderlund, c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 10 juni 2016, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Fastställande av arvode till styrelsen.
 7. Val av styrelse och styrelseordförande.
 8. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 9. Stämmans avslutande.

Förslag om styrelse och arvode till styrelse och revisorer
Val av ordförande vid stämman, arvode till styrelsen samt val av styrelseledamöter (ärende 1, 6 och 7).

Aktieägarna EOJ 1933 AB, Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse och JN Marketing AB, som representerar sammanlagt 12 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Ragnar Boman föreslås till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
 • Föreslås att styrelsearvodet intill slutet av årsstämma 2016 ska utgå med totalt 130 000 kronor, varav 40 000 kr ska utgår till styrelsens ordförande och 30 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 6).
 • Nyval av styrelseledamöterna Ragnar Boman, Åsa Ohlström, Kia Orback Pettersson och Jussi Nyman för tiden intill nästa årsstämma. Ragnar Boman föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 7). Presentation av föreslagen styrelse finns på begäran.
 • I anslutning till denna extra bolagsstämma kommer den nuvarande styrelseordföranden, Sven Hegstad, och de nuvarande styrelseledamöterna, Stefan Gattberg och Jacob Anderlund, att lämna bolagets styrelse.

Styrelseledamöters aktier
Följande styrelseledamöter representerar aktieägare som äger aktier i Bosjö Fastigheter AB (publ): Ragnar Boman representerar aktieägare som tillsammans äger 1 000 aktier. Jussi Nyman representerar aktieägare som tillsammans äger 50 000 aktier.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 2 220 000 aktier, motsvarande 2 220 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Dokumentation
Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Bosjö Fastigheter AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm maj 2016

Bosjö Fastigheter AB (PUBL)

Styrelsen

2016-09-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 oktober 2016 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2016-08-29

Styrelsen föreslår en utdelning om 9,5 kr per aktie överensstämmande med det som tidigare presenterats i dokumentet "Company Description" som publicerades 23 maj 2016 på Bosjö Fastigheter AB (publ)s hemsida inför börsnotering.

2016-05-26

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 juni 2016 klockan 10.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2016-05-23

Bosjö Fastigheter AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget och första handelsdag kommer att vara 25 maj 2016.

2016-05-02

Bosjö Fastigheter AB (publ), ett av Pareto Securities nybildat bolag, har förvärvat Ellos huvudkontor och centrallager utanför Borås från ett konsortium bildat av NRP Finans AS och förvaltat av Wilfast Förvaltning AB.

<<
1
...
5
6
7