Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Bosjö Fastigheter AB

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 oktober 2018 klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, 9 tr.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 september 2018,

Dels senast den 28 september 2018 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan ska ske skriftligt till Bosjö Fastigheter AB (publ), Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected].

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

I samband med årsstämman kommer aktieägares samt ombuds personuppgifter att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter hanteras endast för att uppfylla legala krav samt administrera årsstämman. Detta kan vara personuppgifter hämtade från aktieboken, anmälan av deltagande samt information om ombud och kommer att hanteras för registrering, upprättande av aktieägarförteckning samt, om tillämpbart, föras till protokollet. För mer information kring bolagets hantering av personuppgifter vänligen se bolagets Policy för skydd och hantering av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 28 september 2018 vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.bosjofastigheter.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 220 000 aktier, motsvarande 2 220 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller flera justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkänna förslag till dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut angående:

    (a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

    (b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.

    (c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.

9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.

10. Val av:

    (a) Styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

    (b) Revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

    (a) Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordning.

    (b) Övriga ärenden.

12. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))

Styrelsen för Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259, föreslår att årsstämman den 4 oktober 2018 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Styrelsen föreslår vidare att 198 599 705 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 219 734 105 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 9,52 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 21 134 400 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2,38 kronor per aktie, eller totalt kronor 5 283 600 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 8 oktober 2018, 20 december 2018, 29 mars 2019 respektive 28 juni 2019.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9, och 10)

Aktieägarna EOJ 1933 AB, ICA-handlarnas Förbund Finans AB, AB SLL Interfinans och Volvo Pensionsstiftelse, som representerar sammanlagt 20,84 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Lennart Låftman ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
 • Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma förslås utgå med totalt 180 000 kronor fördelat med 60 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 40 000 kr till de tre övriga ordinarie ledamöterna (ärende 9).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter (ärende 10).
 • Antalet revisorer ska vara 1 utan suppleanter (ärende 10).
 • Omval av Elin Lydahl, Juhani Nyman och Åsa Ohlström samt nyval av Urban Ehrenborg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Elin Lydahl föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning (ärende 11b)

Styrelsen föreslår ändring av § 6 avseende styrelse och införande av en ny § 9 i bolagsordningen avseende rätt att delta i bolagsstämma samt, inte redovisad nedan, mindre justering av ordalydelser, enligt följande:

§ 6 Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst fem styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 9 Den som upptagits som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman har rätt att efter anmälan enligt nedan deltaga i stämman. För att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, samt styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande och styrelsens förslag till ändrad bolagsordning kommer senast den 6 september 2018 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Securities AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.bosjofastigheter.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna samt motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 


Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen för Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259, föreslår att årsstämman den 4 oktober 2018 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Styrelsen föreslår vidare att 198 599 705 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 219 734 105 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 9,52 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 21 134 400 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2,38 kronor per aktie, eller totalt kronor 5 283 600 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 8 oktober 2018, 20 december 2018, 29 mars 2019 respektive 28 juni 2019.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital och bedömer att det egna kapitalet efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till den av bolaget och koncernen bedrivna verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen anser att bolagets och koncernens verksamhet inte medför konjunkturberoende eller andra risker utöver vad som är allmänt inom affärsverksamhet eller normalt inom branschen.

Koncernens soliditet (eget kapital/totalt kapital) har beräknats till 33,5 procent per 30 juni 2018. Efter den föreslagna utdelningen har koncernens soliditet beräknats till 31,8 procent pro forma per 30 juni 2018, vilket styrelsen anser vara tillräckligt med tanke på bolagets och koncernens verksamhetstyp och storlek.

Koncernens likviditet (omsättningstillgångar-lager/kortfristiga skulder) har beräknats till 
cirka 151,6 procent per 30 juni 2018. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen kommer att ha tillfredsställande likviditetsreserv efter den föreslagna vinstutdelningen och således kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser i det närmast överblickbara perspektivet och att bolagets långsiktiga likviditetsbehov inte äventyras av den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens ekonomiska ställning är sådan att bolaget och koncernen kommer att kunna göra nödvändiga investeringar för att fortsätta bedriva verksamheten i dess nuvarande omfattning.

Sammanfattningsvis bedömer styrelsen, med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig. Vid bedömningen har styrelsen beaktat förhållanden återgivna i årsredovisningen, förhållanden som uppkommit efter utgången av räkenskapsåret 2017/2018 samt i övrigt styrelsens uppfattning om förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess framtida resultatutveckling.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Elin Lydahl

Ordförande

Född 1973 | Antal aktier: 200 (oberoende ledamot)

 • Invald i styrelsen 2017
 • Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH)
 • Elin är idag VD för Tom Tits Experiment AB samt sitter i ledningen för Telge AB. Hon sitter i styrelsen för SaltX Technology AB, Spero AB och är adjungerad i styrelsen för Telge Energi AB
 • Elin har tidigare haft ledande positioner på TEKO, Sveriges textil- och modeföretag samt Sweco Energuide som hållbarhetschef. Elin har haft tidigare styrelseuppdrag i Svenska Moderådet AB

Juhani Nyman

Ledamot

Född 1952 | Antal aktier: 0 (oberoende ledamot)

 • Invald i styrelsen 2016
 • Fil. kand. (BA) ekonomi, Uppsala Universitet
 • Juhani har en gedigen erfarenhet från den kommersiella fastighetssektorn genom bland annat etablering och utveckling av flera egna fastighetsföretag. Juhani driver egen konsultverksamhet i JN Marketing AB
 • Tidigare har Juhani bland annat varit styrelsens ordförande i Direct2internet

Åsa Ohlström

Ledamot

Född 1955 | Antal aktier: 900 (oberoende ledamot)

 • Invald i styrelsen 2016
 • Högskoleutbildning ekonomi
 • Åsa har eget konsultbolag samt är VD i Bonäsudden Holding AB (publ)
 • Åsa har tidigare arbetat som CFO på Riksbyggen, VD Riksbyggens BoSpar, ledamot i Tornet bostadsbolag samt ledamot av Svenska Kyrkans kapitalförvaltningsråd

Urban Ehrenborg

Ledamot

Född 1964 | Antal aktier: 0 (oberoende ledamot)

 • Föreslås väljas till ledamot 2018
 • Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm (HHS)
 • Urban är CFO på Hyresgästföreningen sedan 2004, med uppgift att förvalta Hyresgästföreningens kapitalplaceringar omfattande cirka en miljard kronor. Styrelseledamot i Hyresgästernas Förlags AB. Urban driver också en egen ekonomikonsultverksamhet, Multiplicera Ekonomikonsult AB sedan 1999
 • Urban har tidigare varit CFO på RFSU och Chefscontroller på NCC samt styrelseledamot i Huskvarnen Holding AB

Stockholm 2018-08-06

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

For ytterligare information, vänlig kontakta:

Ulf Attebrant, VD

Bosjö Fastigheter AB (publ)

+46 8 402 53 87

[email protected]

Om Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 i Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och omfattar Ellos huvudkontor och nordiska distributionscenter. Ellos AB är enda hyresgäst och har tecknat två hyresavtal, ett för ca 24 000 kvm kontorsarea och ett för ca 70 000 logistik area. Bosjö Fastigheters ABs syfte är att äga och förvalta fastigheten. Bolagets förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 25 maj 2016.

2019-08-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 oktober 2019 klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm.

2019-08-29
Regulatorisk

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 2,38 kr per aktie per
kvartal.

Fjärde kvartalet 2019-04-01 - 2019-06-30

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 216 (11 958) tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 11 693 (11 460) tkr.
 • Resultat före skatt 47 428 (49 894) tkr.
 • Resultat per aktie 14,7 (15,1) kr.
2019-05-23
Regulatorisk

Perioden, juli 2018 - mars 2019

- Intäkterna uppgick till 36 111 tkr (35 480)
- Driftnettot uppgick till 34 616 tkr (34 063) resulterande i en överskottsgrad på 95,9 % (96,0)
- Förvaltningsresultatet uppgick till 24 503 tkr (21 664)
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 794 000 tkr (751 000)
- Resultat efter skatt uppgick till 23 684 tkr (19 571) motsvarande 10,7 kr per aktie (8,8)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22 632 tkr (32 136)
- Räntetäckningsgraden uppgick till 4,0 ggr (2,9) och belåningsgraden till 62,6 % (67,9)
- EPRA NAV per aktie uppgick till 138,9 kr (117,3)

2019-02-26
Regulatorisk

Halvårsrapport 2018-07-01 - 2018-12-31

Bosjö Fastigheter AB (publ), organisationsnummer: 559042-6259

VD har ordet

Koncernens verksamhet fortsätter med oförändrad inriktning och resultatutveckling. Bolagets fastighet är fullt uthyrd med lång återstående avtalstid med Ellos AB som enda hyresgäst. 

Bolaget refinansierade den 3 juli 2018 ett juniorlån om 74 miljoner. Bolaget har gjort en engångsamortering om 7 miljoner samt träffat överenskommelse med Swedbank om att utöka bolagets kreditfacilitet med 67 miljoner kronor. Refinansieringen har genomförts för att bolaget har erhållit mer fördelaktiga räntevillkor vilka beräknas medföra en minskad räntekostnad om cirka 3,6 miljoner kronor per år. Efter genomförd refinansiering ökar bolagets amortering med cirka 3,2 miljoner kronor. För bolaget och fastigheten planeras inga väsentliga förändringar.

2018-10-04

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm bland annat fastställt räkenskaperna, valt styrelse i bolaget, beslutat om utdelning och ändring av bolagsordning.

2018-09-06

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 oktober 2018 klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, 9 tr.

<<
1
...
3
4
5
6
7
>>