Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 oktober 2016 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska

Dels                                                  vara införd i aktieboken den 28 september 2016.

Dels                                                  senast den 28 september 2016 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Bosjö Fastigheter AB (publ), Att: Jacob Anderlund, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan bör uppges, namn, person-eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 28 september 2016, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 220 000 aktier, motsvarande 2 220 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkänna förslag till dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, I förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående:
   a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
   b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.
   c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
9. Val av:
   a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
   b. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter när så skall ske.
10.Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7 (b))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 209 769 097 kronor utdelas ett belopp om 9,50 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 21 090 000 kronor. Det föreslås att utdelningen utbetalas vid fyra tillfällen där utdelning vid avstämningsdag (i) uppgår till 2,38 kronor per aktie, för (ii) uppgår till 2,38 kronor per aktie, för (iii) uppgår till 2,37 kronor per aktie och för (iiii) uppgår till 2,37 kronor per aktie. Det föreslås att utbetalningarna sker med avstämningsdagar (i) 6 oktober 2016, (ii) 27 december 2016, (iii) 31 mars 2017 och (iiii) 30 juni 2017.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 8 och 9)

Aktieägarna EOJ 1933 AB, Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse och JN Marketing AB, som representerar sammanlagt 12 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Lennart Låftman föreslås som bolagsstämmans ordförande.
 • Styrelsearvodet fastställs till 180 000 kronor att fördelas med 60 000 kronor till styrelsens ordförande samt 40 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. (ärende 8).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 8).
 • Omval av styrelseledamöterna Ragnar Boman, Jussi Nyman och Kia Orback Pettersson samt Åsa Ohlström. Ragnar Boman föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende 9).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9).

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer från och med den 5 september 2016 att hållas tillgängliga hos bolaget, och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

2017-10-05
Regulatorisk

Vid årsstämma den 5 oktober 2017 i Bosjö Fastigheter AB (publ) fattades följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:
2017-09-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 5 oktober 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2017-08-31
Regulatorisk

Styrelsen föreslår en utdelning om 9,52 (9,50) kr per aktie.

2017-08-22
Regulatorisk
Vid styrelsemöte i Bosjö Fastigheter AB (publ) har idag Ulf Attebrant utsetts till verkställande direktör i bolaget. Han tillträder omgående.
2017-05-31
Regulatorisk

Koncernen - Period januari - mars 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 699 Tkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 951 Tkr
 • Totala tillgångarna uppgick till 740 528 Tkr
 • Likvida medel uppgick till 6 591 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 2,7 kr

Koncernen - Period juli 2016 - mars 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 864 Tkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 16 306 Tkr
 • Totala tillgångarna uppgick till 740 528 Tkr
 • Likvida medel uppgick till 6 591 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 7,3 kr

Inga jämförelsesiffror redovisas eftersom koncernen inte hade bildats under period juli 2015 - mars 2016. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och kommer således inte särredovisas.

2016-11-29
Regulatorisk
 • Nettoomsättningen uppgick till 11 628 Tkr
 • Periodens resultat uppgick till 7 158 Tkr
 • Totala tillgångarna uppgick till 729 374 Tkr
 • Likvida medel uppgick till 24 302 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 3,22 kr

Inga jämförelsesiffror redovisas eftersom koncernen inte fanns under juli - september 2015. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och kommer således inte särredovisas.

2016-09-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 oktober 2016 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

1
2
3
4
5