Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 oktober 2016 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska

Dels                                                  vara införd i aktieboken den 28 september 2016.

Dels                                                  senast den 28 september 2016 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Bosjö Fastigheter AB (publ), Att: Jacob Anderlund, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: jacob.anderlund@paretosec.com. Vid anmälan bör uppges, namn, person-eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 28 september 2016, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 220 000 aktier, motsvarande 2 220 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkänna förslag till dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, I förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående:
   a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
   b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.
   c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
9. Val av:
   a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
   b. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter när så skall ske.
10.Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7 (b))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 209 769 097 kronor utdelas ett belopp om 9,50 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 21 090 000 kronor. Det föreslås att utdelningen utbetalas vid fyra tillfällen där utdelning vid avstämningsdag (i) uppgår till 2,38 kronor per aktie, för (ii) uppgår till 2,38 kronor per aktie, för (iii) uppgår till 2,37 kronor per aktie och för (iiii) uppgår till 2,37 kronor per aktie. Det föreslås att utbetalningarna sker med avstämningsdagar (i) 6 oktober 2016, (ii) 27 december 2016, (iii) 31 mars 2017 och (iiii) 30 juni 2017.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 8 och 9)

Aktieägarna EOJ 1933 AB, Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse och JN Marketing AB, som representerar sammanlagt 12 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Lennart Låftman föreslås som bolagsstämmans ordförande.
 • Styrelsearvodet fastställs till 180 000 kronor att fördelas med 60 000 kronor till styrelsens ordförande samt 40 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. (ärende 8).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 8).
 • Omval av styrelseledamöterna Ragnar Boman, Jussi Nyman och Kia Orback Pettersson samt Åsa Ohlström. Ragnar Boman föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende 9).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9).

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer från och med den 5 september 2016 att hållas tillgängliga hos bolaget, och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

2020-02-27
Regulatorisk

Uppgifter inom parentes avser uppgifter för motsvarande period föregående år

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2019

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 261 (11 951) tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 11 666 (11 453) tkr.
 • Resultat före skatt 25 228 (7 773) tkr.
 • Resultat per aktie 9,23 (3,5) kr.
2020-01-09
Regulatorisk

Rättelsen avser att pressmeddelande med rubriken "Beslutad finansiell kalender", publicerat tidigare idag den 9 januari 2020, obefogat klassades som information som är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR"). Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär. Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR, återfinns nedan. Rättelsen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2020.

2020-01-09
Regulatorisk

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för första halvåret 2020.

2019-10-03
Regulatorisk

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm bland annat fastställt räkenskaperna, valt styrelse i bolaget, beslutat om utdelning och ändring av bolagsordning.

2019-08-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 oktober 2019 klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm.

2019-08-29
Regulatorisk

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 2,38 kr per aktie per
kvartal.

Fjärde kvartalet 2019-04-01 - 2019-06-30

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 216 (11 958) tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 11 693 (11 460) tkr.
 • Resultat före skatt 47 428 (49 894) tkr.
 • Resultat per aktie 14,7 (15,1) kr.
2019-05-23
Regulatorisk

Perioden, juli 2018 - mars 2019

- Intäkterna uppgick till 36 111 tkr (35 480)
- Driftnettot uppgick till 34 616 tkr (34 063) resulterande i en överskottsgrad på 95,9 % (96,0)
- Förvaltningsresultatet uppgick till 24 503 tkr (21 664)
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 794 000 tkr (751 000)
- Resultat efter skatt uppgick till 23 684 tkr (19 571) motsvarande 10,7 kr per aktie (8,8)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22 632 tkr (32 136)
- Räntetäckningsgraden uppgick till 4,0 ggr (2,9) och belåningsgraden till 62,6 % (67,9)
- EPRA NAV per aktie uppgick till 138,9 kr (117,3)

1
2
3
4