Pressmeddelanden

Försäljningen av Bosjö Fastigheter AB:s fastighetsägande dotterbolag har idag slutförts

Bosjö Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") har idag slutfört försäljningen av samtliga aktier i Bolagets enda dotterbolag, Bosjö Vindtyget 1 AB ("Dotterbolaget"), ägare av fastigheten Borås Vindtyget 1 ("Fastigheten") ("Försäljningen"). Köpare är norska Vatne Real Estate AS via ett helägt dotterbolag ("Köparen").

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats baseras Försäljningen på ett överenskommet fastighetsvärde om 908 miljoner kronor före ett marknadsmässigt avdrag för latent skatt motsvarande 5,15 % av skillnaden mellan fastighetens skattemässiga restvärde och det överenskomna fastighetsvärdet. Köparen har löst Bolagets tidigare bankfinansiering och en preliminär köpeskilling för aktierna om cirka 368,6 miljoner kronor har erlagts genom kontant betalning.

Bedömt värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdesdagen, efter uppskattade transaktionskostnader, kostnader fram till att Bolaget likviderats och en generell avsättning för oförutsedda kostnader, inkluderande de tre kommande av årsstämman beslutade utdelningarna om totalt 6 kronor per aktie, uppgår till cirka 165 (2+2+2+159=165) kronor per aktie.

Det bör noteras att värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdesdagen är en uppskattning baserad på proformasiffror per dagens datum och kan komma att ändras fram till och med att Bolaget likviderats. Bolaget avser att kommunicera en uppdaterad bedömning av värdejusterat eget kapital i Bolaget efter det att tillträdesbokslutet i samband med Försäljningen har fastställts under tredje kvartalet 2021.

Styrelsen avser att föreslå att likviden från Försäljningen, efter avdrag för kostnader, skiftas ut till aktieägarna. Bolagets målsättning är att utöver de tre kommande av årsstämman beslutade utdelningar om totalt 6 kronor per aktie, med avstämningsdagar 30 juni 2021, 30 september 2021 respektive 30 december 2021, kunna skifta ut;

  1. cirka 90 kronor per aktie under tredje kvartalet 2021 och,
  2. cirka 65 kronor per aktie i början av andra kvartalet 2022 samt,
  3. den mindre återstående delen av likviden från Försäljningen som bedöms kunna skiftas ut i början av 2023 efter att Bolaget har likviderats.

Styrelsen avser att kalla till extra bolagstämma i augusti 2021 för att fatta beslut om den första utskiftningen. Styrelsen återkommer med mer information om omfattningen av och formerna för den initiala utskiftningen i samband med kallelsen till den extra bolagstämman.

Till följd av Försäljningen bedriver Bolaget inte längre någon affärsverksamhet enligt noteringskraven på Spotlight Stock Market. Med anledning av detta har Styrelsen för avsikt att under andra kvartalet 2022 föreslå att Bolaget avvecklas genom frivillig likvidation samt att aktierna i Bolaget i samband med det även avnoteras från Spotlight Stock Market.För mer information avseende Försäljningen hänvisas till Bolagets pressmeddelande från den 30 april 2021, "Bosjö Fastigheter AB (publ) ingår villkorat avtal om försäljning av sitt dotterbolag, Bosjö Vindtyget 1 AB, som äger fastigheten Borås Vindtyget".

Pareto Securities AB har varit Bolagets rådgivare i processen hänförlig till Försäljningen.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021.

Besök gärna www.bosjofastigheter.se och www.spotlightstockmarket.com för mer information om bolaget.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 402 51 05
[email protected] 

Ulf Attebrant, verkställande direktör,
Bosjö Fastigheter AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected] 

2021-08-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 9 september 2021 kl. 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2021-06-04
Regulatorisk

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutat om avyttring av dotterbolag och beslutat om ändring i bolagets bolagsordning.

2021-05-26

Perioden, 1 januari - 31 mars 2021

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2020)
 

  • Intäkterna uppgick till 12 487 (12 453) tkr
  • Driftnettot uppgick till 11 918 (11 857) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 95,4 (95,2) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 699 (8 604) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 873 000 (850 000) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 8 614 (8 519) motsvarande 3,9 (3,8) kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 265 (- 7 650) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,3 (4,2) gånger och belåningsgraden till 55,2 (57,6) %
2021-05-06
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559042-6259, kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 4 juni 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2021-04-06
Regulatorisk

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm bland annat fastställt räkenskaperna, beslutat om utdelning, omvalt styrelse i bolaget och fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.

<<
1
2
3
...
7
>>