Pressmeddelanden

Bosjö Fastigheter AB (publ) ingår villkorat avtal om försäljning av sitt dotterbolag, Bosjö Vindtyget 1 AB, som äger fastigheten Borås Vindtyget 1.

Bosjö Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") har idag, 30 april 2021, ingått ett villkorat avtal om att sälja samtliga aktier i sitt enda dotterbolag Bosjö Vindtyget 1 AB ("Dotterbolaget"), ägare av fastigheten Borås Vindtyget 1 ("Fastigheten") ("Försäljningen"). Köpare är norska Vatne Real Estate AS via ett helägt dotterbolag ("Köparen").

Sammanfattning av huvudvillkoren i aktieöverlåtelseavtalet för Försäljningen framgår nedan:

 • Försäljningen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 908 miljoner kronor före ett marknadsmässigt avdrag för latent skatt motsvarande 5,15% av skillnaden mellan fastighetens skattemässiga restvärde på tillträdesdagen och det överenskomna fastighetsvärdet
   
 • Försäljningen är villkorad av att en extra bolagsstämma i Bolaget (den" Extra Bolagsstämman") godkänner Försäljningen

 • Köparen har, under perioden fram till tillträdet av aktierna i Dotterbolaget, rätt att frånträda aktieöverlåtelseavtalet vid inträffade skador av betydande karaktär på Fastigheten
   
 • Köparen har vidare, senast på tillträdesdagen, rätt att frånträda aktieöverlåtelseavtalet om en väsentlig brist i någon av garantierna uppstått mellan avtalsdagen och tillträdesdagen som Bolaget valt att inte ersätta Köparen för
   
 • Vatne Real Estate AS har gått i borgen för Köparens förpliktelser enligt aktieöverlåtelseavtalet
   
 • Köparens tillträde av aktierna i Dotterbolaget sker det senare av den 15 juni 2021 eller 10 arbetsdagar efter att den Extra Bolagsstämman i Bolaget godkänt försäljningen och antagit en ny bolagsordning som registrerats hos Bolagsverket

Fastighetens bokförda värde per 31 december 2020 uppgick till 873 miljoner kronor och baseras på en externvärdering. Det överenskomna fastighetsvärdet i Försäljningen överstiger Fastighetens bokförda värde med 35 miljoner kronor, motsvarande cirka 4 procent.

Bedömt värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdesdagen, efter uppskattade transaktionskostnader, kostnader fram till att Bolaget likviderats och en generell avsättning för oförutsedda kostnader, men före de tre kommande av årsstämman beslutade utdelningarna om totalt 6 kronor per aktie, uppgår till cirka 165 kronor per aktie vilket innebär en premie om cirka 30 procent jämfört med Bolagets stängningskurs motsvarande 127 kronor per aktie per 30 april 2021 på Spotlight Stock Market.

Det bör noteras att värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdesdagen är en uppskattning baserad på proformasiffror per dagens datum och kan komma att ändras fram till och med att Bolaget likviderats. Bolaget avser att kommunicera en uppdaterad bedömning av värdejusterat eget kapital i Bolaget efter det att tillträdesbokslutet i samband med Försäljningen fastställts.

"Efter en period med visat intresse för vår fastighet är vi nu glada över att kunna presentera denna attraktiva affär för våra aktieägare. Intresset för logistikfastigheter har aldrig varit större och avkastningskraven har nu kommit ned på intressanta nivåer. Vi bedömer därför att det är bra timing att sälja bolagets fastighet och realisera värdet för våra aktieägare.",
säger bolagets VD, Ulf Attebrant.

Styrelsen i Bolaget rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna Försäljningen.

Försäljningen är villkorad av att den Extra Bolagstämman godkänner Försäljningen. Den Extra Bolagsstämman avses att hållas i början av juni 2021, separat kallelse kommer att offentliggöras inom kort. Förutsatt att den Extra Bolagsstämman beslutar om att godkänna Försäljningen och anta ny bolagsordning beräknas Försäljningen kunna genomföras under mitten av juni 2021.

Förutsatt att den Extra Bolagstämman beslutar att godkänna Försäljningen avser styrelsen att föreslå att likviden från Försäljningen, efter avdrag för kostnader, skiftas ut till aktieägarna. Bolagets målsättning är att utöver de tre kommande av årsstämman beslutade utdelningar om totalt 6 kronor per aktie, med avstämningsdagar 30 juni 2021, 30 september 2021 respektive 30 december 2021, kunna skifta ut den stora merparten av den återstående likviden från Försäljningen under tredje kvartalet 2021 och början av andra kvartalet 2022. Den mindre återstående delen av likviden från Försäljningen bedöms kunna skiftas ut i början av 2023 efter att Bolaget har likviderats. Under förutsättning att den Extra Bolagstämman beslutar att godkänna Försäljningen kommer Bolaget efter Försäljningen inte bedriva någon affärsverksamhet enligt tillämpliga noteringskrav på Spotlight Stock Market. Givet att Försäljningen genomförs kommer styrelsen att återkomma med mer information om omfattningen och formerna för utskiftningen samt tidplan för avnotering från Spotlight Stock Market.

Pareto Securities AB har varit Bolagets rådgivare i processen hänförlig till Försäljningen och Colliers International Corporate AS samt Colliers International Sweden AB har varit Köparens rådgivare.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 402 51 05
[email protected] 

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected]

Bosjö Fastigheter i korthet
Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan 29 april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 i Viareds Företagspark i Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager.

Besök gärna www.bosjofastigheter.se och www.spotlightstockmarket.com för mer information om bolaget.

2020-02-27
Regulatorisk

Uppgifter inom parentes avser uppgifter för motsvarande period föregående år

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2019

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 261 (11 951) tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 11 666 (11 453) tkr.
 • Resultat före skatt 25 228 (7 773) tkr.
 • Resultat per aktie 9,23 (3,5) kr.
2020-01-09
Regulatorisk

Rättelsen avser att pressmeddelande med rubriken "Beslutad finansiell kalender", publicerat tidigare idag den 9 januari 2020, obefogat klassades som information som är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR"). Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär. Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR, återfinns nedan. Rättelsen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2020.

2020-01-09
Regulatorisk

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för första halvåret 2020.

2019-10-03
Regulatorisk

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm bland annat fastställt räkenskaperna, valt styrelse i bolaget, beslutat om utdelning och ändring av bolagsordning.

2019-08-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 oktober 2019 klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm.

2019-08-29
Regulatorisk

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 2,38 kr per aktie per
kvartal.

Fjärde kvartalet 2019-04-01 - 2019-06-30

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 216 (11 958) tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 11 693 (11 460) tkr.
 • Resultat före skatt 47 428 (49 894) tkr.
 • Resultat per aktie 14,7 (15,1) kr.
2019-05-23
Regulatorisk

Perioden, juli 2018 - mars 2019

- Intäkterna uppgick till 36 111 tkr (35 480)
- Driftnettot uppgick till 34 616 tkr (34 063) resulterande i en överskottsgrad på 95,9 % (96,0)
- Förvaltningsresultatet uppgick till 24 503 tkr (21 664)
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 794 000 tkr (751 000)
- Resultat efter skatt uppgick till 23 684 tkr (19 571) motsvarande 10,7 kr per aktie (8,8)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22 632 tkr (32 136)
- Räntetäckningsgraden uppgick till 4,0 ggr (2,9) och belåningsgraden till 62,6 % (67,9)
- EPRA NAV per aktie uppgick till 138,9 kr (117,3)

<<
1
2
3
4
5
...
7
>>