Pressmeddelanden

Bosjö Fastigheter AB (publ) delårsrapport juli 2019 - september 2019

Perioden, 1 juli 2019 - 30 september 2019

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående räkenskapsår)

- Intäkterna uppgick till 12 352 (11 944) tkr
- Driftnettot uppgick till 11 666 (11 458) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 94,4 % (95,9)
- Förvaltningsresultatet uppgick till 8 330 (8 314) tkr
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 833 000 (794 000) tkr
- Resultat efter skatt uppgick till 8 249 (7 594) motsvarande 3,7 (3,4) kr per aktie
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5 840 (5 333) tkr
- Räntetäckningsgraden uppgick till 4,0 (4,3) gånger och belåningsgraden till 59,2 (63,1) %
- EPRA NAV per aktie uppgick till 161,1 (141,1) kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sara Williamson, IR kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.com 

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 87
ulf.attebrant@paretosec.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019.
För ytterligare information besök www.bosjofastigheter.se 

2020-08-27
Regulatorisk

KVARTALET APRIL - JUNI 2020

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 453 (12 216) tkr.
  • Driftnetto för perioden uppgick till 11 851 (11 693) tkr.
  • Resultat före skatt 8 607[1] (47 428) tkr.
  • Resultat per aktie 3,8 (14,7) kr.
2020-05-26
Regulatorisk

Perioden 1 januari - 31 mars 2020

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2019)

2020-04-03
Regulatorisk

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm bland annat fastställt räkenskaperna, beslutat om utdelning, omvalt styrelse i bolaget och fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.

2020-03-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 april 2020 klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm.

2020-02-27
Regulatorisk

Uppgifter inom parentes avser uppgifter för motsvarande period föregående år

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2019

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 261 (11 951) tkr.
  • Driftnetto för perioden uppgick till 11 666 (11 453) tkr.
  • Resultat före skatt 25 228 (7 773) tkr.
  • Resultat per aktie 9,23 (3,5) kr.
2020-01-09
Regulatorisk

Rättelsen avser att pressmeddelande med rubriken "Beslutad finansiell kalender", publicerat tidigare idag den 9 januari 2020, obefogat klassades som information som är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR"). Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär. Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR, återfinns nedan. Rättelsen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2020.

2020-01-09
Regulatorisk

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för första halvåret 2020.

1
2
3
4