Pressmeddelanden

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Bosjö Fastigheter AB (publ) har den 23 juni 2021 sålt dotterbolaget Bosjö Vindtyget 1 AB och fastigheten Borås Vindtyget 1. Bosjö Fastigheter AB äger därmed inga fastigheter och är inte längre moderbolag i den tidigare koncernen.

(Uppgifter inom parentes avser uppgifter för motsvarande period föregående år)

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2021
· Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 0 (131) tkr
· Periodens resultat uppgick till -620 (795) tkr


PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2021
· Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 251 (524) tkr
· Periodens resultat uppgick till 152 549 (21 089) tkr1

1 För perioden januari - december 2021 är 133 877 tkr direkt hänförlig till försäljningen av det fastighetsägande bolaget Bosjö Vindtyget 1 AB.

Bolagets verksamhet är nu inriktad på att följa den tidigare kommunicerade planen för utskiftning av kapital till bolagets aktieägare.

Styrelsen föreslår därmed ingen utdelning under 2022. Styrelsen avser att föreslå till årsstämman den 6 april att 65 kronor per aktie, totalt 144 300 000 kronor, skiftas ut till bolagets aktieägare genom ett automatiskt inlösenförfarande. En sådan utskiftning beräknas påbörjas i direkt anslutning till årsstämman.

Den mindre återstående delen av likviden, cirka 4 kronor per aktie, bedöms kunna skiftas ut efter att Bolaget har likviderats, preliminärt senast i början av 2023.

Därmed kommer totalt cirka 165 kronor per aktie, inklusive utbetald utdelning om totalt 6 kronor per aktie, ha utbetalats till bolagets aktieägare i enlighet med tidigare information.

Efter årsstämman den 6 april, i samband med att den planerade likvidationsprocessen inleds, kommer bolaget att avnoteras från Spotlight Stock Market.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022.

För ytterligare information besök www.bosjofastigheter.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05 
[email protected] 

Ulf Attebrant, verkställande direktör
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 87
[email protected] 

2023-04-14

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2022-08-17

Extra bolagsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) ägde rum den 17 augusti 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

2022-07-07

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 augusti 2022. Stämman kommer att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 17 augusti 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2022-04-12
Regulatorisk

Spotlight Stock Market har godkänt Bosjö Fastigheter AB:s ansökan om avnotering av Bolagets ordinarie aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 13 maj 2022.

2022-04-08
Regulatorisk

Årsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") ägde rum i Stockholm den 8 april 2022. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

1
2
...
7
>>