Pressmeddelanden

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

Uppgifter inom parentes avser uppgifter för motsvarande period föregående år

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2020

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 454 (12 261) tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 11 889 (11 666) tkr.
 • Resultat före skatt 31 570 (25 228) tkr.
 • Resultat per aktie 8,85 (9,23) kr.

 

PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2020 1

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 49 813 (24 613) tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 47 493 (23 332) tkr.
 • Resultat före skatt 34 435 (16 558) tkr.
 • Resultat per aktie 20,39 (12,95) kr.
 • Koncernen hade per 2020-12-31 likvida medel om 26 873 (29 118) tkr.
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2020-09-30 till 873 000
  (850 000) tkr.
 • Koncernens eget kapital per 2020-12-31 om 359 605 (335 474) tkr ger en soliditet på 39,63 (37,80) %.
   

Föregående räkenskapsår 2019 omfattar perioden 2019-07-01 - 2019-12-31.

Bolaget har ingått avtal med Swedbank om att refinansiera bolagets befintliga kreditfacilitet. Avtalet innebär att bolaget nu säkrat finansiering med en löptid om ytterligare 3 år.

Efter refinansieringen bedöms bolagets genomsnittliga upplåningsränta uppgå till cirka 2,75 procent, jämfört med cirka 2,25 procent per sista december 2020. Bolagets belåningsgrad efter refinansieringen uppgår till cirka 55 procent och bolagets målsättning är att inom 3 år uppnå en långsiktig belåningsgrad som understiger 50 procent. Mot bakgrund av detta kommer bolagets amorteringar att öka med cirka 6,6 miljoner kronor per år efter genomförd refinansiering till totalt cirka 14,2 miljoner kronor per år, vilket motsvarar cirka 6,4 kronor per aktie och år.

Styrelsen kommer med anledning av att bolaget ökar sin amortering med cirka 3 kronor per aktie föreslå årsstämman att fatta beslut om en utdelning om 8 kronor per aktie för 2021, jämfört med tidigare 9,52 kronor per aktie tidigare år.

Denna information är sådan som Bosjö Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-24 13:41 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05 

[email protected] 

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 87

[email protected] 

2021-08-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 9 september 2021 kl. 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2021-06-04
Regulatorisk

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutat om avyttring av dotterbolag och beslutat om ändring i bolagets bolagsordning.

2021-05-26

Perioden, 1 januari - 31 mars 2021

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2020)
 

 • Intäkterna uppgick till 12 487 (12 453) tkr
 • Driftnettot uppgick till 11 918 (11 857) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 95,4 (95,2) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 699 (8 604) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 873 000 (850 000) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 8 614 (8 519) motsvarande 3,9 (3,8) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 265 (- 7 650) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,3 (4,2) gånger och belåningsgraden till 55,2 (57,6) %
2021-05-06
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559042-6259, kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 4 juni 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2021-04-06
Regulatorisk

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm bland annat fastställt räkenskaperna, beslutat om utdelning, omvalt styrelse i bolaget och fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.

<<
1
2
3
...
7
>>