Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för Bosjö Fastigheter 2016/2017

Styrelsen föreslår en utdelning om 9,52 (9,50) kr per aktie.

Årsstämman hålls 5 oktober 2017 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9.

Hyresintäkter för räkenskapsåret uppgick till 46 628 (7 932) tkr och för perioden 2017-04-01 till 2017-06-30 uppgick till 11 764 (7 932) tkr.

Driftöverskott för räkenskapsåret uppgick till 44 630 (7 448) tkr och för perioden 2017-04-01 till 2017-06-30 uppgick till 11 142 (7 488) tkr.

Koncernen hade per 2017-06-30 likvida medel om 18 684 (42 546) tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgår per 2017-06-30 till 751 000 (704 934) tkr.

Koncernens eget kapital per 2017-06-30 om 250 212 tkr (216 037) ger en soliditet på 31 % (28 %).

2017-08-31

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Bosjö Fastigheter AB (publ)
Tel: +46 (0)8 402 51 05
[email protected]

Ulf Attebrant, VD Bosjö Fastigheter AB (publ)
Bosjö Fastigheter AB (publ)
Tel: +46 (0)8 402 53 87
[email protected]

För mer information om Bosjö Fastigheter AB (publ), vänligen se www.bosjofastigheter.se/.

Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB som är enda hyresgästen har tecknat två hyresavtal, ett för kontorsdelen och ett för lagerdelen, vilka löper till och med 2032-10-31 respektive 2030-10-31. Bosjö Fastigheters främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheten.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt verkställande direktörs försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017.

2017-10-05
Regulatorisk

Vid årsstämma den 5 oktober 2017 i Bosjö Fastigheter AB (publ) fattades följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:
2017-09-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 5 oktober 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2017-08-31
Regulatorisk

Styrelsen föreslår en utdelning om 9,52 (9,50) kr per aktie.

2017-08-22
Regulatorisk
Vid styrelsemöte i Bosjö Fastigheter AB (publ) har idag Ulf Attebrant utsetts till verkställande direktör i bolaget. Han tillträder omgående.
2017-05-31
Regulatorisk

Koncernen - Period januari - mars 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 699 Tkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 951 Tkr
 • Totala tillgångarna uppgick till 740 528 Tkr
 • Likvida medel uppgick till 6 591 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 2,7 kr

Koncernen - Period juli 2016 - mars 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 864 Tkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 16 306 Tkr
 • Totala tillgångarna uppgick till 740 528 Tkr
 • Likvida medel uppgick till 6 591 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 7,3 kr

Inga jämförelsesiffror redovisas eftersom koncernen inte hade bildats under period juli 2015 - mars 2016. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och kommer således inte särredovisas.

2016-11-29
Regulatorisk
 • Nettoomsättningen uppgick till 11 628 Tkr
 • Periodens resultat uppgick till 7 158 Tkr
 • Totala tillgångarna uppgick till 729 374 Tkr
 • Likvida medel uppgick till 24 302 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 3,22 kr

Inga jämförelsesiffror redovisas eftersom koncernen inte fanns under juli - september 2015. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och kommer således inte särredovisas.

2016-09-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 oktober 2016 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

1
2
3
4
5