Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för 2015/2016

Styrelsen föreslår en utdelning om 9,5 kr per aktie överensstämmande med det som tidigare presenterats i dokumentet "Company Description" som publicerades 23 maj 2016 på Bosjö Fastigheter AB (publ)s hemsida inför börsnotering.

Årstämman hålls 4 oktober 2016 i Pareto Business Management Abs lokaler på Berzelii Park 9.

Hyresintäkter uppgick till 7 932 TSEK.

Driftöverskott uppgick till 7 488 TSEK.

Koncernen hade per 2016-06-30 likvida medel om 42 546 TSEK.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgår per 2016-06-30 till 704 934 TSEK.

Koncernens eget kapital per 2016-06-30 om 216 037 TSEK ger en soliditet på 28 %.

2016-08-29

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Anderlund, VD +46 402 53 86, [email protected]                 

Bosjö Fastigheter i korthet
Bosjö Fastigheter AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB är ensam hyresgäst och har tecknat två hyresavtal, ett avseende kontorsytan och ett för lagerytan. Bosjö Fastigheters främsta syfte är att äga och förvalta fastigheten. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Aktietorget sedan den 25 maj 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2016 kl. 16.30

2016-09-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 oktober 2016 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2016-08-29

Styrelsen föreslår en utdelning om 9,5 kr per aktie överensstämmande med det som tidigare presenterats i dokumentet "Company Description" som publicerades 23 maj 2016 på Bosjö Fastigheter AB (publ)s hemsida inför börsnotering.

2016-05-26

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 juni 2016 klockan 10.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2016-05-23

Bosjö Fastigheter AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget och första handelsdag kommer att vara 25 maj 2016.

2016-05-02

Bosjö Fastigheter AB (publ), ett av Pareto Securities nybildat bolag, har förvärvat Ellos huvudkontor och centrallager utanför Borås från ett konsortium bildat av NRP Finans AS och förvaltat av Wilfast Förvaltning AB.

<<
1
...
5
6
7