Pressmeddelanden

Avnotering av aktierna i Bosjö Fastigheter AB (publ) från Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market har godkänt Bosjö Fastigheter AB:s ansökan om avnotering av Bolagets ordinarie aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 13 maj 2022.

Den 23 juni 2021 offentliggjorde Bosjö Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") att försäljningen av samtliga aktier i Bolagets enda dotterbolag, Bosjö Vindtyget 1 AB, ägare av fastigheten Borås Vindtyget 1, hade slutförts. Vidare meddelades att Bolaget med anledning av försäljningen inte längre bedrev någon affärsverksamhet enligt noteringskraven på Spotlight Stock Market samt att Bolaget skulle föreslås avvecklas genom frivillig likvidation och att aktierna i Bolaget i samband med detta även skulle avnoteras från Spotlight Stock Market.

Årsstämman i Bolaget den 8 april 2022 beslutade att Bolaget ska gå i frivillig likvidation. Med anledning av beslutet har Bolagets styrelse ansökt om avnotering av Bolagets ordinarie aktier från Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market har den 11 april 2022 godkänt Bolagets ansökan och beslutat att sista dag för handel kommer att vara den 13 maj 2022.

Sista dag för handel i Bolagets ordinarie aktier kommer att sammanfalla med sista dag för handel i de inlösenaktier som kommer att tas upp till handel enligt beslut från årsstämman 2022. För ytterligare information om det av årsstämman beslutade inlösenförfarandet, se Bolagets hemsida www.bosjofastigheter.se.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 402 51 05
[email protected]

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected]

2022-04-12
Regulatorisk

Spotlight Stock Market har godkänt Bosjö Fastigheter AB:s ansökan om avnotering av Bolagets ordinarie aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 13 maj 2022.

2022-04-08
Regulatorisk

Årsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") ägde rum i Stockholm den 8 april 2022. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2021-11-24
Regulatorisk
2021-08-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 9 september 2021 kl. 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2021-06-04
Regulatorisk

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutat om avyttring av dotterbolag och beslutat om ändring i bolagets bolagsordning.

1
2
3
4
5