Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 17 augusti 2022

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB, kallades till extra bolagsstämma onsdagen den 17 augusti 2022. Stämman genomfördes via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud genomfördes därmed inte. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggjordes den 17 augusti 2022, så snart utfallet av poströstningen var slutligt sammanställt.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälan och formulär poströstning

Fullmaktsformulär

Avgångsredovisning

Revisionsberättelse