Investor relations

Vi har som målsättning att alltid agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

Bosjö Fastigheter AB (publ) utgör moderbolag i en koncern med ett helägt dotterbolag, Bosjö Vindtyget 1 AB. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB som tillhandahåller en rad specialistfunktioner anpassade för att på bästa sätt utveckla Bosjö Fastigheter som bolag.

Organisationen utgörs främst av funktionerna ekonomisk och teknisk förvaltning samt affärsutveckling. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.

Senaste rapporten

20 april 2023

Nästa händelse

No event entries found